Kupujesz pojazd na rynku wtórnym z ważną polisą OC? Poznaj swoje prawa i obowiązki

Nasi dziadkowie i ojcowie oszczędzali kilka lat na nowy samochód. Udawali się później „z pompą” do salonu (najczęściej Fiata) i kupowali pojazd, którym jeździli aż do jego całkowitego wyeksploatowania. My mamy lepsze metody. Kupujemy auto na rynku wtórnym, używamy przez pewien czas (najczęściej dokąd nie zaczynają się poważne problemy z mechaniką) i sprzedajemy po okazyjnej cenie. Oczywiście w tym czasie mamy już na oku kolejny model. Tak jest taniej i dużo wygodniej. Poza tym: u znajomego, z ogłoszenia, na giełdzie lub w komisie samochodowym można znaleźć prawdziwe, oryginalne „rodzyneczki”.

Jest jeszcze jeden plus zakupu auta na rynku wtórnym: ubezpieczenie OC można przejąć od zbywcy. Pamiętać jednak należy, że zarówno sprzedający jak i nabywca ma określone w ustawie prawa i obowiązki.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 392).

Przejęcie ubezpieczenia OC od zbywcy

Umowa OC nie kończy się w chwili sprzedaży samochodu, ale trwa aż do końca okresu ubezpieczenia. W ten sposób, nabywca pojazdu przejmuje na siebie wszelkie prawa i obowiązki poprzedniego właściciela. Podobnie jest w przypadku innego rodzaju przeniesienia własności, na przykład: darowizny, dziedziczenia, zamiany.

Obowiązki zbywcy pojazdu

Po sprzedaży pojazdu należy:

  • przekazać nabywcy dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC,
  • w ciągu 14 dniu powiadomić zakład ubezpieczeń (na piśmie) o sprzedaży i podać dane nowego właściciela (imię i nazwisko oraz adres zamieszkania i numer PESEL nabywcy, lub opcjonalnie: jego nazwę, siedzibę i numer REGON) ,

Należy pamiętać, że ubezpieczyciel uznaje tylko kompletne informacje o nowym posiadaczu pojazdu. W przeciwnym razie uważa, że zbywca nie dopełnił swojego obowiązku i w praktyce może obciążyć go zapłatą kolejnej składki.

Do momentu dostarczenia pisma do towarzystwa ubezpieczeniowego zbywca i nabywca ponoszą taką samą odpowiedzialność za zapłatę składki. Po otrzymaniu pisma od sprzedającego, ubezpieczyciel zwalnia go z odpowiedzialności za polisę OC.

Obowiązki nabywcy pojazdu

  • Od momentu przejścia własności na nabywcę, to na nim ciąży obowiązek zatroszczenia się o posiadanie ważnej polisy OC. Dlatego to kupujący powinien zadbać o przejęcie dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia i sprawdzić czy została opłacona składka (lub kolejna rata).
  • W okresie ubezpieczenia nie powinno być nawet jednego dnia przerwy (inaczej UFG może nałożyć karę finansową), dlatego nowy właściciel powinien dokładnie sprawdzić ten fakt i jeżeli pojazd jest nieubezpieczony, zawrzeć nową umowę OC w dniu wejścia w posiadanie pojazdu. Nie ma tutaj żadnego znaczenia, czy pojazd będzie od razu użytkowany.
  • Osoby, które nie są pewne ważności ubezpieczenia OC na dzień zakupu pojazdu, mogą skorzystać ze strony internetowej UFG (zapytania.oi.ufg.pl) i sprawdzić tam stan faktyczny.

Kiedy nabyty pojazd należy niezwłocznie ubezpieczyć

Umowę obowiązkowego ubezpieczenia należy zawrzeć gdy:

  • pojazd w dniu sprzedaży nie posiada ważnego ubezpieczenia OC,
  • nabywca chce wypowiedzieć obecną polisę,
  • obecna umowa OC dobiega końca.

Nie można tutaj zapomnieć, że po zmianie przepisów, polisa OC od poprzedniego właściciela nie wznawia się automatycznie na kolejny okres.

Wypowiedzenie a ciągłość umowy OC

Obecnie nie ma już obowiązku zachowania terminu 30 dni na decyzję dotyczącą wypowiedzenia polisy zbywcy. Nowy właściciel może kontynuować ubezpieczenie do końca okresu jego obowiązywania lub przerwać umowę w dowolnym momencie. W przypadku wcześniejszego wypowiedzenia, OC ulegnie rozwiązaniu w dniu złożenia pisma w placówce stacjonarnej, u agenta lub nadania przesyłki listowej.

Należy przy tym pamiętać o zachowaniu ciągłości ubezpieczenia i zawarciu nowej umowy odpowiednio wcześniej (tak, aby nie było przerwy pomiędzy jedną a drugą umową).

Nowa kalkulacja składki dla nabywcy

Zakład ubezpieczeń ma prawo do przeliczenia składki z uwzględnieniem danych nowego właściciela pojazdu (według obowiązującej taryfy, z zaliczeniem jego zniżek lub zwyżek). Bierze przy tym pod uwagę okres od dnia przejęcia przez niego polisy (czyli stania się prawnym posiadaczem pojazdu) aż do momentu zakończenia ochrony. Jeżeli wyliczona składka jest wyższa niż ta, którą płacił zbywca, ubezpieczyciel może poprosić o dopłatę różnicy.

Nowy właściciel pojazdu jest obowiązany do podania wszelkich wiadomości, niezbędnych do przeliczenia składki.